TECHNIKI SPOŁECZNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ


* Odbywanie licznych spotkań.
* Udzielanie wywiadów do mikrofonu i przed kamerą.
* Występowanie przed różnymi audytoriami.

To trudne umiejętności, ale można się ich nauczyć.

Oddajemy do Państwa dyspozycji specjalistów z takich dziedzin jak:
* technika i wyrazistość mowy, 
* retoryka i erystyka (język wystąpień publicznych i sztuka przekonywania) 
* savoir-vivre,
* autoprezentacja,
* język ciała,
* public relations. Logopedzi, aktorzy i dziennikarze poprowadzą warsztaty na temat zachowania się przed mikrofonem i kamerą w czasie improwizowanego wywiadu. Poniższy program szkolenia został opracowany według wzorów proponowanych przez Szkołę Macieja Orłosia - znanego aktora i prezentera telewizyjnego. Nasze szkolenia odbywają się pod kierunkiem także znanego aktora, pedagoga teatru i logopedy - Władysława Pitaka

Proponujemy Państwu programy o różnym natężeniu zajęć:
Sztuka bycia publicznego:
Program podstawowy - dwudniowa sesja wyjazdowa,
Program intensywny - jednodniowe sesja
Prezencja i styl w biznesie:
kurs jednodniowy,
Szkolenia firmowe - układane dla jednego klienta lub firmy. Zbadamy potrzeby, przedstawimy diagnozę i zaproponujemy zakres i tryb zajęć dostosowany do potrzeb, oczekiwań i możliwości czasowych klienta. Gwarantujemy poufność.

Przykładowe plany zajęć :

Zajęcia układane są modułowo i dostosowywane do potrzeb firmy zamawiającej. Dotyczy to również miejsca szkolenia, ilości godzin, zakresu tematycznego i wykładowców.
Podajemy przykłady kilku wersji realizowanych przez TTiKM "LOGOS" programów szkoleniowych:

Szkolenie otwarte - program podstawowy.

Dwudniowe seminarium wyjazdowe - Trening medialny. Liczba uczestników 10 - 12 osób. Zajęcia w grupach.   Dzień I
Język mediów:
Poprawność językowa a swoboda wypowiedzi.
Technika mowy:
Ćwiczenia w grupach:
Indywidualny przegląd logopedyczny.

Język ciała:
Techniki oddziaływania pozawerbalnego, najskuteczniejsze wzmocnienie wypowiedzi;

Zajęcia z savoir-vivre'u:
Kultura gestu, prawidłowa sylwetka. Przedstawianie się, prezentacja, kłanianie i odkłanianie. Na zakończenie improwizowany cocktail i kolacja o charakterze oficjalnym;

Dzień II
Zajęcia z techniki mowy: 
Zajęcia mają na celu pobudzenie świadomości poczucia językowego oraz uświadomienie elementów, które powodują, że mowa staje się płynna, nośna i wyrazista. Wskażemy drogę korygowania wad wymowy i usprawnienia oddechu i artykulacji; Retoryka - wykład:
Anatomia interakcji, metafora życia społecznego jako teatru,
Rola społeczna, scena - adaptacja przestrzeni do potrzeb występu.

Ćwiczenia warsztatowe z kamerą: 
Zajęcia w grupach. Improwizowany wywiad z udziałem dziennikarzy i prezenterów TV (profesjonalna ekipa reporterska, światła). Materiał rejestrowany na wideo. Następnie omówienie odtwarzanego materiału przez dziennikarzy oraz wykładowców z retoryki i wystąpień publicznych.

Uwaga:
Każdy uczestnik kursu dostaje indywidualną ocenę swoich możliwości autoprezentacji na forum publicznym oraz dostosowany do jego potrzeb program dalszej pracy. Słuchacze zaczynają zauważać, rozpoznawać i analizować omawiane elementy technik komunikacyjnych w zachowaniu publicznym swoim i innych osób. Słuchacz może pracować we własnym zakresie lub skorzystać z kolejnych programów Towarzystwa LOGOS.


Szkolenie otwarte - program intensywny
(Kontynuacja programu podstawowego)

Jednodniowa sesja w studio audiowizualnym dla 6~8 osób. Zajęcia praktyczne w podgrupach 3~4 osobowych oraz konsultacje indywidualne. Rozwijamy i utrwalamy rozbudzoną w czasie programu podstawowego chęć świadomego kształtowania swojego wizerunku. Dostajemy praktyczne narzędzia realizacji i kontroli tego procesu.

Technika mowy - dykcja wizualna:
Zasady ortofonii, błędy językowe, normy wymowy, prawidłowy oddech, środki wyrazu, elementy fonetyki. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy;

Savoir-vivre:
Tytułowanie. Strój. Etykieta w pracy.
Relacja pracownik-pracodawca.
Obowiązki pracownika, obowiązki szefa.

Prezencja i styl:
Kolorystyka indywidualna, ubiór, uczesanie i makijaż.
Konsultacje indywidualne

Komunikacja niewerbalna:
Jak mówić aby nas słuchano, jak słuchać, kiedy do nas mówią? Socjotechnika oddziaływań, język gestów.;

Autoprezentacja:
Sytuacje publiczne i ich kontekst społeczny, emocje i zachowania człowieka, który sądzi, że wywarł niekorzystne wrażenie;

Język mediów:
Kalki językowe. Norma a maniera zawodowa.

Retoryka, wystąpienia publiczne:
Sztuka odpowiadania na trudne pytania - elementy erystyki.
Wykorzystanie przestrzeni w wystąpieniach publicznych.
Jak się chwalić? Rola metafory.
Konstrukcja krótkich wystąpień.

Uwaga:
Efektem tej grupy zajęć jest wykształcenie nawyków usprawniających komunikację w wystąpieniach publicznych. Słuchacze zapoznają się z zasadami występu przed kamerą, organizacją przestrzeni komunikacyjnej oraz działaniem w warunkach stresu. Są gotowi do oceny audytorium, przed którym przyszło im wystąpić i dobrania odpowiednich narzędzi do skutecznego wystąpienia. Wypowiedź zostaje wzmocniona świadomym wykorzystaniem gestu. W negocjacjach i sporach pogłębiona zostaje świadomość technik prowadzenia sporów (erystyka) oraz rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacji. W sferze językowej podnosi się poziom wykorzystania elementów erudycyjnych, stosownie do charakteru wystąpienia.

Szkolenie firmowe - Prezencja i Styl w Biznesie

Szkolenie dla grupy 10 osobowej, 6 godzin zajęć. Prezencja i Styl w Biznesie.
Wykład połączony z pokazem, metamorfoza jednego z uczestników polegająca na zmianie fryzury, koloru włosów, makijażu, dobraniu odpowiedniego stroju, itd.  

konsultacje indywidualne ze stylu (dzielone z ćwiczeniami z savoir-vivre'u).
(ćwiczenia grupowe dzielone z konsultacjami ze stylu). 
Tytułowanie. Strój. Etykieta w pracy. Kultura gestu, prawidłowa sylwetka. Przedstawianie się, prezentacja, kłanianie i odkłanianie.

Szkolenie może przybierać formy:
Pokazu mody połączonego z wykładem.
Wykładu połączonego z dyskusją.
Konsultacji indywidualnych.
"Metamorfozy" uczestników szkolenia, polegającej na zmianie fryzury, koloru włosów, makijażu, dobraniu odpowiedniego stroju, itd.

Słuchacze dowiedzą się m.in.:
Jakie znaczenie ma wygląd pracowników dla identyfikacji firmy na rynku?
Jak ustalać kolorystykę personalną?
Jak wybrać, w zależności od sylwetki, fason garderoby?
Jak dobrać odpowiednie oprawki okularów?

Szkolenie firmowe - Media Training

Zajęcia dla wyższej kadry menedżerskiej - 6 osób.
Łącznie 15 godzin zajęć dla każdego uczestnika.
Dzień I
(7 godzin zajęć, w tym zajęcia w podgrupach) Retoryka - wykład: 
Anatomia interakcji, metafora życia społecznego jako teatru,
Rola społeczna, scena - adaptacja przestrzeni do potrzeb występu.

Warsztaty z kamerą:
Zasady efektywnego komunikowania się z mediami. Improwizowany wywiad z dziennikarzem TV (ekipa reporterska, światła, mikrofon). Materiał rejestrowany na wideo. Następnie omówienie odtwarzanego na ekranie materiału przez dziennikarzy, wykładowców z retoryki i techniki mowy.

Technika mowy: (ćwiczenia w podgrupach dzielone z warsztatami kamerowymi)
Ćwiczenia, przegląd logopedyczny. Pobudzenie świadomości poczucia językowego oraz uświadomienie elementów, które powodują, że mowa staje się płynna, nośna i wyrazista.
Warsztaty z kamerą: (ćwiczenia w podgrupach dzielone z warsztatami kamerowymi):
"Trudne pytania i dobre odpowiedzi".
Ćwiczenia dla osób udzielających wywiadów i biorących udział w publicznych dyskusjach.
Na czym polega trudność niektórych pytań, co to są "pytania pułapki"?
Jak odpowiadać na trudne pytania?
Jak podczas wywiadu-rozmowy dobrze ułożyć sobie relację z dziennikarzem i publicznością?
Jak bronić się przed nieuczciwymi chwytami i jak zjednywać przewagę w dyskusji?

Dzień II
(8 godzin zajęć)

Public Relations:
PR - element zarządzania czy marketingu? 
PR - po co? Słabe i mocne strony.
Rola agencji w realizowaniu PR.

Warsztaty radiowe:
Specyfika wywiadu radiowego.
Spotkanie z mikrofonem.

Język mediów:
Między poprawnością językową a swobodą wypowiedzi

Autoprezentacja: 
Wizerunek osobisty.
Sytuacje publiczne i ich kontekst społeczny. Zachowanie człowieka, który sądzi, że wywarł niekorzystne wrażenie. 

Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy "LOGOS"
75-900 Koszalin, Kretomino, ul. Pieczarek 4
tel. (0...94) 340-60-06, tel. kom. 600-809-254
e-mail: logos@logos.pomorze.pl